Comunicacions

Es podran presentar comunicacions orals i pòsters. Les comunicacions orals tindran una durada d’entre 10 a 15 minuts.

Es podran aportar comunicacions presentades a altres congressos o jornades sempre que s’especifiqui clarament a la comunicació. El comitè científic seleccionarà les comunicacions a presentar. Si es presenten moltes comunicacions, ja aparegudes a altres reunions, el comitè organitzador pot decidir seleccionar per a la seva presentació oral només aquelles més representatives. Les comunicacions originals tindran preferència sobre les que ja s’han presentat a altres fòrums.

L’idioma de les comunicacions podrà ser català, castellà o anglès. Les comunicacions s’hauran d’exposar durant els dies de les Jornades per part d’algun dels autors que haurà d’estar inscrit.

S’editarà un llibre amb  les comunicacions i ponències. Les comunicacions hauran de tenir una extensió màxima de 4 pàgines, seguint el model de plantilla adjunt.

Aquest resum s’haurà d’enviar a la secretaria de les Jornades en format digital, abans de dia 7 d’octubre de 2022, prèviament, com a mínim, un dels autors haurà d’haver formalitzat la inscripció a les Jornades.

El resum, o els resums si hi ha més d’una comunicació, s’ha d’enviar al següent correu electrònic.

Recordeu que s’ha de formalitzar la inscripció en les Jornades.


Plantilla per a realitzar el resum

Document Microsoft 365

Document RTF

Document PDF

Instruccions per a la presentació de pòsters

Les comunicacions estaran vinculades a una de les temàtiques següents

  • Ciències de la Terra
  • Fauna
  • Flora
  • Ecologia o recursos terrestres
  • Ecologia o recursos marins
  • Educació ambiental
  • Documentació naturalística, història de la ciència i conservació de col·leccions científiques
  • Gestió d’espais naturals
  • Altres